Vber Travel

Buszbérlés06-76/483 ..mutat

Utazási információk06-76/480 ..mutat

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉS

(a V. Ber Travel Kft. V. Ber Travel Utazási Iroda által szervezett utakra)

1. Jelen szerződés készült a V. Ber Travel Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 13. Tel.: 76/480-269, Fax: 76/507-322, E-mail: info@vebertravel.hu, Internet: www.vebertravel.hu, Cg: 03-09-117012, Adószáma: 14515600-2-03, Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 52800052-10002735.; továbbiakban utazásszervező, és a szerződést aláíró utazó (vagy utazó nevében eljáró megbízott) között. Az utazásszervezőt engedélyező, ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve, elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala, 1124. Budapest, Németvölgyi út 37-39., Tel.: 06/1-4585-800.Az általános utazási szerződés elválaszthatatlan része a megrendelés utazásszervező által kibocsátott visszaigazolás, számla és utazó tájékoztató, valamint az utazásszervező által kiadott programfüzet. Repülős utazásoknál az utazási feltételek részét képezi a légitársaságok üzletszabályzata.   

2. Az utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Tv. – továbbiakban PTK) 6:254. §-ainak, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) előírásaiban illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak; kiemelve, hogy nem csak jelen szerződésben meghatározott jogok illetik meg az utazót és kötelezettségek terhelik az utazási irodát, hanem a fent hivatkozott jogszabályok rendelkezései is teljes körűen alkalmazandók.

3.  Az utazás időtartamát az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésben a V. Ber Travel Kft. által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató) tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra (reptéri illeték, üdülőhelyi díj stb.). Az utazó kijelenti, hogy a V. Ber Travel Kft. által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő, utazási ajánlatban történt változásról a V. Ber Travel Kft. köteles tájékoztatni az utazót.

4.  Az utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj-előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utazóknak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha e szerződés melléklete a külföldi közreműködő vagy repülőtársaság által kikötött korábbi határidőt tartalmaz. A fizetendő részvételi díj-előleg az utazás részvételi díjának min. 40%-a. Az utazó tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Az utazásszervező nem köteles az utazó figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni, mely a megkötött szerződéseknek utazó által való elállással (továbbiakban: elállással vagy felmondással) egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével az utazásszervező az utazótól követelheti felmerült kára megtérítését. A részvételi díj-előleg megfizetett összege teljes mértékben azonnal visszajár az utazónak, ha az utazás a V. Ber Travel Kft. érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg; ezen esetben az utazó igényelhet azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást.

5.  V. Ber Travel Kft. vállalja, hogy a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj utazó által való megfizetését követően kalkulált áfát is tartalmazó nyugtát illetve számlát állít ki az utazó nevére. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utazó, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője. Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pld. Céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. Előírásai alapján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek. (Nyilatkozatot lsd. A szerződés végén!) 

6. A V. Ber Travel Kft. abban az esetben, ha az utazó a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 30 nappal eláll,a V. Ber Travel Kft. az utazó által megfizetett részvételi díj teljes összegét az utazónak közvetlenül, vagy közvetítője útján azonnal visszatéríti.  Ha V.Ber Travel Kft. nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

7.  Az utazásszervező a díjemelés jogát kifejezetten fenntartja. A V. Ber Travel Kft. a részvételi díjat a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt  az utazás megkezdése előtt, az emelés indokának közlésével - legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a V. Ber Travel Kft. az érintett utazókat (vagy megbízottjait) írásban, világos és közérthető módon tájékoztatja. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utazó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az estben az utazó által befizetett összeget teljes egészében azonnal visszakapja. Az utazót megilleti továbbá az elállás következtében felmerült kárának megtérítése iránti igény, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj iránti igény egyaránt.

8.  A V. Ber Travel Kft. az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől, kártérítési kötelezettség nélkül elállhat, és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

9.  Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a V. Ber Travel Kft. az utazó érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az utazónak megelőlegezi. Az intézkedés költsége a V. Ber Travel Kft. terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

10.  Ha az utazó nem az előző pontokban felsorolt okok miatt az utazás megkezdése előtt 30 napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelőző legfeljebb 14. napig a szerződéstől eláll, a részvételi díj 60%-át köteles megfizeti bánatpénz jogcímén. Ha az utazó a szerződéstől a fenti módon az utazás megkezdésének napját megelőző 14 napon belül a szerződéstől eláll, a részvételi díj teljes egészét köteles megfizeti bánatpénz jogcímén. A fizetendő bánatpénzt a V. Ber Travel Kft. jogosult levonni az utazónak visszajáró díj összegéből. A V. Ber Travel Kft. költségtérítés nélkül biztosítja a csoportlétszám 10%-át meg nem haladó mértékű névváltoztatás lehetőségét az utazás megkezdése előtti 14. napig. Indokolt visszafizetés esetén az utazó szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül történik. Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, amelyek szigorúbbak lehetnek a fentiektől. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy utazási csomag esetében az R.-ben megjelölt okokból egyoldalúan módosítsa az utazási csomag szerződéses feltételeit, amennyiben a változás nem jelentős.

11. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát az utazás megkezdése előtt határidő nélkül, bármikor harmadik személy részére engedményezni. Az utazó az engedményezésről köteles haladéktalanul írásban a V. Ber Travel Kft. tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni.

12.  Az utazó csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.

13. A V. Ber Travel Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatban a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

14.  A V. Ber Travel Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) vagy közvetítője útján teljesít.

   a) Ha a V. Ber Travel Kft. az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A V. Ber Travel Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

   b) Figyelem!: A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utazó a kifogását a helyszínen az utazókísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. A V. Ber Travel Kft. a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az utazót.

15. A V. Ber Travel Kft. kötelezi magát, hogy az utazási ajánlatban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e az utazó baleset-, poggyász- és útlemondási biztosításokat.
16.  A V. Ber Travel Kft. az utazót a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utazó szerzi be, vagy megbízásból az iroda. Az utazót tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utazónak felróható okokból meghiúsultnak tekinthető.

17.  Az utazó az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utazó kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utazót terhelik. Amennyiben az utazó a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt a V. Ber Travel Kft. jogosult az utazóval szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

18. Az utazás során az utazónak felróható okból bekövetkezett vagy amelyért ő felelős szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az utazó kártérítési igénnyel nem léphet fel.

19. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utazó tartozik felelősséggel.

20. Az utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utazó gondoskodik. Utazótérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításából adódó kára esetén a PTK megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal a 14. pont szerinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt. A V.Ber Travel Kft. felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

21. A V. Ber Travel Kft. az U-001134 szám alatt bejegyzett önálló utazásszervezésre jogosult touroperator iroda.

22. A V. Ber Travel Kft. a működéshez előírt, az utazók biztonságát szolgáló előírt vagyoni biztosítékkal. Területi hatálya: Nemzetközi és Belföldi utazásszervezés.  Az utazásszervezőnek vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződéses jogviszonya az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel áll fenn, fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért ez a biztosító felelős.  Ez utóbbi esetben keressék a Budapest Főváros Kormányhivatalát, mint kijelölt hatóságot.

23. A V. Ber Travel Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek, ennek hiányában fordulnak bíróság vagy más hatóság (pl.: Békéltető Testület) elé.

24.  Csoportos jelentkezés esetén a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik és felhatalmazása kiterjed a részvételi díj-előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

25.  Részvételi díjaink a betegség-, a halál-, a baleset-, a poggyász- és útlemondási biztosítási díjat nem tartalmazzák. A biztosítás külön megköthető irodánkban az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) aktuális ajánlatai alapján.

26.Jelen szerződés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a V.Ber Travel Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a vebertravel.hu weboldalon és a Kőhíd u. 13. szám alatti irodában  elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a V.Ber Travel Kft. személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk. Az alábbiakban a 2007.évi CXXVII. törvény 206.§-a (ÁFA tv.) 2010. évi CXXIII. módosító jogszabály szerint teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (megfelelő rész bejelölendő):

       ¨ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utazóként),

       ¨ adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utazóként),

       ¨ adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszem-vesszük igénybe.

Kecskemét, 20 ……………………                   

      

A V.Ber Travel Kft., mint utazásszervező (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 13. cgj.: 03-09-117012) (továbbiakban V.Ber Travel Utazási Iroda) elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató

 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a V.Ber Travel Utazási Iroda társaság felelős.

Ezenkívül a V.Ber Travel Utazási Iroda társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogokról bővebb információt itt talál: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT.

E linkre kattintva az utazó részére biztosított tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie:

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel: Az utazási csomag megkezdése előtt minden utazó kap egy részvételi jegyet, amelyen az idegenvezető vagy csoportkísérő telefonszáma fel van tüntetve.

− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A V.Ber Travel Utazási Iroda társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős EUB Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38. 06-1-452-3313, kezesi@eub.hu) szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu) vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

Kecskemét, .............                                                                                                                                      V.Ber Travel Kft.